CeS.TRA pruža konsultantske usluge javnim i privatnim klijentima, za razvoj ekonomičnih rešenja koja štite lјudsko zdravlјe i životnu sredinu, a u skladu su sa propisima o zaštiti životne sredine. Naš tim iskusnih inženjera nudi stručnost u visoko specijalizovanim vodoprivrednim i ekološkim projektima.

Istovremeno, kao deo multidisciplinarnog tima u okviru kompanije, pružamo specijalističke usluge za širok spektar infrastrukturnih projekata, sa konačnim ciljem postizanja poboljšane održivosti. Koristimo najnovije BIM tehnologije, specijalizovani softver za hidrauličko modeliranje, kao i softver i alate prilagođene za specifične probleme, uključujući Autodesk Civil 3D, Storm and sanitary analysis, HEC-HMS, EPANET, EPA Storm Water Management Model, HEC-RAS , CE-QUAL-W2.

Naše usluge

CeS.TRA pruža širok asortiman usluga iz oblasti hidrologije klijentima i zainteresovanim stranama iz različitih sektora, uključujući vodovod, kanalizaciju, transport i urbani razvoj. Nudimo široko znanje i iskustvo u modeliranju sistema površinskih voda koristeći procenjene podatke, koji su dostupni ili dobijeni standardizovanim metodama procene.

Šta radimo:

 • Hidrologija poplavnog talasa
 • Procena rizika od poplave
 • Hidrauličko modelovanje
 • Mapiranje poplava
 • Sistemi odbrane od poplava
 • Studije izvodlјivosti održivog odvodnjavanja (SUDS)
 • Strategije upravljanja oticajem
 • Vodni resursi
CeS.TRA razvija ekonomična tehnička rešenja iz oblasti vodosnabdevanja, u skladu sa lokalnim, državnim i EU propisima. Nudimo širok spektar konsultantskih usluga, od strateških analiza i analiza obima projekata do pripreme detalјnih projekata, crteža i procena troškova, tenderske dokumentacije, specifikacija i nadzora nad gradnjom.

Šta radimo:

 • Identifikacija vodnih resursa
 • Analiza kvaliteta vode
 • Upravljanje izvorištima površinskih voda
 • Procesi tretmana vode za vodosnabdevanje
 • Distribucija vode i vodovodne mreže
 • Skladištenje vode
 • Pumpna postrojenja
 • Hidrauličko modeliranje
 • Visinske zone vodosnabdevanja i optimizacija energije
 • Smanjenje gubitaka i rehabilitacija mreže
 • Upravljanje vodosnabdevanjem i strateško planiranje
 • Protivpožarni sistemi
CeS.TRA nudi projektantske usluge iz oblasti upraljanja sanitarnim i atmosferskim vodama. Posedujemo znanje i iskustvo za razvoj rešenja odvodnjavanja za širok spektar objekata, od stambenih do komercijalnih/industrijskih. U bliskoj saradnji sa klijentima, dolazimo do isplativih i održivih rešenja, a naši stručnjaci su na raspolaganju klijentima u svakom trenutku, od početka projekta do završetka izgradnje.

Šta radimo:

 • Preliminarna procena postojećih sistema odvodnjavanja
 • Hidraulička analiza i simulaciono modeliranje postojećih mreža
 • Zahtevi za izdavanje vodnih dozvola
 • Projekti za građevinsku dozvolu i izvodjenje radova
 • Mere za ublažavanje vršnog oticaja
 • Održivi sistemi odvodnjavana atmosferskih voda
 • Retenzioni bazeni I rezervoari
 • Pumpne stanice
 • Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Efikasan sistem za odvodnjavanje atmosferskih voda je jedan od ključnih faktora kojim se obezbeđuje projektovani vek trajanja autoputeva. CeS.TRA je stekla međunarodno iskustvo u planiranju, projektovanju i nadzoru izgradnje sistema za odvodnjavanje putne infrastrukture. Naši stručnjaci usko sarađuju sa saobraćajnim i gradjevinskim inženjerima od najranijih faza izrade projektne dokumentacije, kako bismo postigli optimalano rešenje za trasu autoputa i sistem atmosferske kanaliacije.

Šta radimo:

 • Hidraulički i hidrološki ulazni podaci za planiranje i projektovanje autoputa
 • Evaluacija uticaja trase autoputa na površinske vode
 • Hidraulička analiza za potrebe pozicioniranja i projektovanja mostova
 • Projektovanje propusta
 • Hidraulička analiza i projektovanje otvorenih kanala
 • Hidraulička analiza i simulaciono modeliranje drenažnih sistema autoputeva
 • Projektovanje retenzionih objekata
 • Zahtevi za izdavanje dozvole
CeS.TRA ima iskustva u realizaciji uspešnih projekata iz oblasti upravljanja vodoprivrenim sistemima i regulacije vodotokova. Naš osnovni cilj je razvoj inovativnih i isplativih rešenja, bilo da se radi o strateškom planiranju ili detaljnoj razradi projekata.

Šta radimo:

 • Hidrologija sliva
 • Hidraulička procena vodoprivrednih sistema
 • Modeliranje i mapiranje rizika od poplave
 • Procena stabilnosti rečnih obala
 • Erozija transport i sedimenata
 • Optimizacija pozicije objekata u rekama
 • Projekti zaštite obala i regulacije
 • Izrada nasipa za zaštitu od poplava
 • Projektovanje zaštite od sedimentacije
 • Konsultacije i pregovaranje sa pravnim službama
CeS.TRA in multidisciplinarni tim poseduje višedecenijsko iskustvo u pripremi projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta i napuštenih deponija, od konceptualne faze do detaljnih projekata za izvođenje radova. Vršimo procenu ekoloških rizika i dajemo pregled potrebnih korektivnih mera i troškova.

Šta radimo:

 • Identifikacija i evaluacija lokacije
 • Potrebna podrška (due diligence)
 • Upravljanje otpadom
 • Procena uticaja na životnu sredinu
 • Projekti deponija
 • Procena i obnova zatvorenih deponija
 • Zatvaranje deponije i programi naknadne nege (uređenje, rekultivacija)
CeS.TRA je u poslednjih nekoliko godina učestvovala u izradi Studija procene uticaja na životnu sredinu za više značajnih infrastrukturnih projekata. Vršimo procene uticaja u svim fazama izrade projekta, od faze utvrđivanja potrebe za procenom uticaja, utvrđivanja obima i sadržaja Studije, preko prezentacije na javnom uvidu, usvajanja Studije, izrade Planova zaštite životne sredine (EMP) i Ekoloških i socijalnih akcionih planova (ESAP).
CeS.TRA TRA ima neophodna iskustva i stručnost za procenu buke od železničkog i drumskog saobraćaja, koja služi za razvoj adekvatnih mera ublaženja uticaja i kao podrška planiranju razvoja rezidencijalnih područja. Oslanjamo se na najsavremeniji softver za modelovanje (CadnaA) za iscrtavanje izolinija buke definisanih trenutnim i budućim izvorima buke.

Šta radimo:

 • Karte buke
 • Procenu i projektovanje mera za ublažavanje efekata buke
 • Procene izloženosti okruženja uticaju buke