PODRŠKA INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA (IPF5)

ZAPADNI BALKANOvaj ugovor je deo Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), koji pokriva sledeće ključne oblasti: Energetiku, Zaštitu životne sredine, Transport i Društvo.


Opis projekta

WBIF je osnovan 2009. godine od strane EU, EIB-a, EBRD-a, CEB-a i KfW-a. U decembru 2018. godine, pomenutim institucijama pridružila se i AFD.
WBIF pruža finansijsku i tehničku podršku strateškim investicijama u energetici, zaštiti životne sredine, društvu, saobraćaju i IT sektoru. Takođe, omogućena je i podrška razvoju privatnog sektora.
Odabrani investicioni projekti su implementirani kroz Podršku infrastrukturnim projektima (IPF) – Tehnički okvir.
Krajnji cilj IPF5 projekta je da doprinese poboljšanju infrastrukture na Zapadnom Balkanu, implementacijom prioritetnih projekata za investiranje koji će biti finansirani kombinacijom donacija i kredita u sektorima energetike, zaštite životne sredine, društva, saobraćaja i IT sektoru, i poboljšanjima lokalnih kapaciteta i njihovu pripremu za buduću mogućnost korišćenja EU fondova.
Projekat implementira Konzorcijum IPF5 u kom je CESTRA partner.


 Podrška EU za razvoj Zapadnog Balkana

WBIF je području Zapadnog Balkana kroz grantove do sada alocirao 1,047 miliona evra.

Pored toga odobreno je i 5,4 milijarde evra kredita za investicije procenjene na 18,2 milijarde evra ukupno.AŽURIRANO: 11.04.2019


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Podrška u pripremi i implementaciji investicionih projekata koji se finansiraju kao kombinacija bespovratnih sredstava i zajma u oblastima zaštite životne sredine, energetike, društva i transporta na Zapadnom Balkanu

Korisnik
Države Zapadnog Balkana

Naručilac
Evropska investiciona banka

Period izvršenja
2016-2020 (u toku)


 USLUGE

Implementacija prioritetnih investicionih projekata u oblastima zaštite životne sredine, energetike, društva i transporta, i to:
- Izrada prethodnih studija oprevdanosti i studija opravdanosti
- Izrada svih nivoa projektne dokumentacije
- Izrada procena u vezi uticaja na zaštitu životne sredine i društvo u skladu sa zahtevima nacionalne regulative i pravilima međunarodnih finansijskih institucija
- Podrška tokom procesa nabavki
- Nadzor na izvođenju radova
- Transfer znanja u oblasti razvoja projekata, upravljanja projektima kao i finansijskih tehnika ka krajnjim korisnicima, i Druge usluge.


 KONTAKT

Jasna Stojiljković-Milić
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja za planiranje i ekonomiju
Tel + 381 11 38 35 040
jami@cestra.rs