PROJEKAT POBOLJŠANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

JERMENIJAOpšti cilj projekta je podrška Vladi Jermenije da značajno smanji (do 20%) stopu saobraćajnih nezgoda, povreda i smrtnosti u drumskom saobraćaju.


Opis projekta

Projekat obezbeđuje podršku poboljšanju stanja na lokacijama na kojima su obeležene crne tačke i razvoju kapaciteta za upravljanje bezbednošću saobraćaja na putevima i to kroz:
-Poboljšanje stanja lokacija na kojima su crne tačke na nekoliko deonica sa intenzivnim saobraćajem;
-ažuriranje standarda za projektovanje puteva, kako bi bili usklađeni sa EU i najboljom međunarodnom praksom, uz fokusiranje na ugrožene korisnike u saobraćaju;
-razvijanje kapaciteta za reviziju bezbednosti, i bolja integracija revizije bezbednosti na putevima na svim projektima koje finansira EU, a u skladu sa Direktivom EU 2008/96/EC o upravljanju bezbednošću saobraćaja;
-jačanje kapaciteta i procesa Korisnika i Saobraćajne policije za upravljanje planiranjem, projektovanjem i rad na bezbednijim putevima.

Projekat će se realizovati u 3 faze:
-Faza 1: Planiranje projekta (uključujući kontrolu projekta, pregled lokacija, izbor lokacija sa crnim tačkama, reviziju bezbednosti na putevima itd.);
-Faza 2: Izgradnja kapaciteta za poboljšanje bezbednost na putevima;
-Faza 3: Nadzor nad izvođenjem radova (uključujući Reviziju bezbednosti na putevima nakon izgradnje).


 O bezbednosti saobraćaja u Jermeniji

Prema "Izveštaj o globalnom stanju bezbednosti saobraćaja na putevima" Svetske Zdravstvene Organizacije iz 2015. godine, stopa smrtnih slučajeva u Jermeniji je 18.3/100.000 stanovnika.

To je najviša stopa u bilo kojoj Istočnoevropskoj ili Kavkaskoj državi, i troškovi su procenjeni na 4,62% BDP-a godišnje.AŽURIRANO: 30.07.2020.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
(i) osiguranje odgovarajućeg kvaliteta radova na poboljšanju stanja na lokacijama na kojima su obeležene crne tačke; i
(ii) podrška razvoju kapaciteta nadležnih i zainteresovanih strana u cilju dostizanja međunarodnih standarda u pogledu bezbednosti saobraćaja na putevima

Korisnik
Republika Jermenija, Ministarstvo teritorijalne uprave i infrastrukture

Naručilac
Evropska Investiciona Banka

Period izvršenja
2019 - 2020 (u toku)


 USLUGE

Faza 1: Planiranje projekta:

  • Zadatak 1. Pregled i ažuriranje postojeće tehničke dokumentacije odnosno glavnog projekta
  • Zadatak 2. Izrada glavnog projekta i tenderske dokumentacije za radove
  • Zadatak 3. Identifikacija crnih tačaka, izrada glavnog projekta i tenderske dokumentacije za radove
  • Zadatak 4. Predlog budućih projekata poboljšanja
Faza 2: Izgradnja kapaciteta
  • Zadatak 1. Pregled standarda u oblasti projektovanja puteva i organizacija radionica za zainteresovane strane
  • Zadatak 2. Razvoj kapaciteta za sprovođenje revizije bezbednosti saobraćaja, uključujući trening za revizore i predlog ažuriranja procedura za planiranje i projektovanje
Faza 3: Nadzor nad izvođenjem radova
Po završetku svakog zadatka Faze 1, Klijent će raspisati javnu nabavku i zaključiti ugovor za radove. Shodno tome, Konsultant će sprovoditi nadzor nad izvođenjem radova nakon što radovi počnu.


 KONTAKT

Aleksandar Trifunović
Rukovodilac odeljenja za saobraćaj
Tel + 381 11 38 35 040
alti@cestra.rs