ZAŠTITA OD POPLAVA, REGULACIJA I NAVODNJAVANJE U SLIVU REKA LIM I DRINA

CRNA GORAIzrada Idejnog projekta za zaštitu od poplava, regulaciju i navodnjavanje u slivu reke Lim (sa Grnčar rekom) sa osvrtom na uticaj klimatskih promena i održivo korišćenje prirodnih resursa i procena uticaja klimatskih promena na podzemne vode u slivu reke Drine u Crnoj Gori.


Opis projekta

Projekat obuhvata tri glavne komponente:

- Komponenta 1: Prekogranična saradnja više država na upravljanju basenom Drine
- Komponenta 2: Pilot investicija za integrisano upravljanje Basenom Drine, uključujući poplave i suše a takođe i uticaj na klimatske promene
- Komponenta 3: Upravljanje projektom, monitoring, evaluacija i revizija

Krajnji cilj ovog projekta je:

- Definisanje mera zaštita kako bi se sprečio ili umanji uticaj poplava u slivu reke Lim (sa rekom Grnčar) u cilju ublažavanja uticaja klimatskih promena,
- Procena uticaja klimatskih promena na stanje podzemnih voda u slivu reke Lim, i
- Integracija mera zaštite životne sredine i socijalnih mera u svim fazama implementacije projekta.


 Reka Lim

- Slivna površina Lima iznosi 5.785 km2 (od čega 2.880 km2 pripada Crnoj Gori)
- Lim teče pored Andrijevice, Berana, Bijelog Polja, Prijepolja i Priboja.
- Ukupna dužina Lima je oko 220 km (od čega je oko 94 km u Crnoj Gori).
- Širina i dubina reke su duž toka promenljive: kod Bijelog Polja širina je 45 m, a dubina 2 m; kod Prijepolja je širina 60 m, a dubina do 2 m. Na nekoliko mesta u kanjonima, širina reke je samo 3 m.AŽURIRANO: 23.08.2018.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Prepoznavanje svih negativnih uticaja na zaštitu životne sredine i društvo i predlog odgovarajućih mera

Korisnik
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Crna Gora

Naručilac
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Crna Gora

Period izvršenja
2018-2019 (u toku)


 USLUGE
  • Idejni projekat uređenja reka Grnčar i Lim, uključujući i podloge, inženjerske proračune, crteže, predmere radova i svu ostalu relevantnu dokumentaciju, u skladu sa najboljom inženjerskom praksom i u formatu koji je propisan domaćim zakonodavstvom.
  • Glavni projekti za izabrane objekte za zaštitu od poplava uključujući i podloge, inženjerske proračune, crteže, predmere radova, tehničke specifikacije i svu ostalu relevantnu dokumentaciju, u skladu sa najboljom inženjerskom praksom i u formatu koji je propisan domaćim zakonodavstvom.
  • Predlog plana za buduću eksploataciju sedimenata (šljunka i peska) iz rečnih korita reke Lim i Grnčar.
  • Program mera integralnog upravljanja u skladu sa izvedenim stanjem
  • Revidovan plan navodnjavanja i predlog novih aktivnosti;
  • Analiza klimatskih uticaja na stanje podzemnih voda
  • Analiza uticaja zaštite životne sredine i društva na projekat

 KONTAKT

Ruža Radović
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja
za vodno-ekološki inženjering
Tel + 381 11 3835 040
ruza@cestra.rs