TEHNIČKO PUTNIČKA STANICA ZEMUN – DETALJNA PROCENA (DUE DILIGENCE)

SRBIJAŽeleznice Srbije (ŽS) detaljna procena – Tehničko putnička stanica (TPS) rehabilitacija i proširenje.


Opis projekta

Cilj projekta je podrška naručiocu pri proceni troškova i identifikaciji potencijalnih rizika u vezi projektovanja i izgradnje objekta koji se nalazi na železničkom Koridoru X.

Tim za procenu je obišao teren, pregledao dostupnu projektnu dokumentaciju, tehničke izveštaje i druga srodna dokumenta, sa posebnim ciljem procene adekvatnosti predloženih objekta u pogledu kapaciteta, ali i projekte za svaki pojedinačni objekat, procenjujući da li je obezbeđen nivo standarda koji se zahteva kada su u pitanju železničke tehničko putničke stanice, kao i bezbednosne parametre i usklađenost sa važećim standardima za projektovanje i lokalnom praksom.

U proceni projektne dokumentacije, primenjen je temeljan pristup poređenja osnovnih elemenata korišćenih u projektu sa relevantnim lokalnim standardima i/ili vodičima.


 UKRATKO O TPS ZEMUN

- 27 - broj predviđenih objekata u zoni TPS nakon rehabilitacije i proširenja
- 35 ha - ukupna površina koju obuhvata TPS
- 24 - broj koloseka
- 1981 - godina u kojoj je TPS puštena u radAŽURIRANO: 14.11.2017.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Rehabilitacija i proširenje železničke infrastrukture, odnosno Tehničko putničke stanice u Beogradu

Korisnik
Srbija Voz a.d.

Naručilac
EBRD

Period izvršenja
2017


 USLUGE
  • Pregled odgovarajućeg projekta i dokumentacije u kojoj su obrađeni troškovi u vezi predložene investicije
  • Poseta lokacije na kojoj će se izvoditi radovi i postavljati koloseci
  • Pregled količina i jediničnih cena, odnosno detalja projekata i metoda za izgradnju i instalaciju; procenjenih količina; procenjenih jediničnih troškova za materijale, opremu i usluge i poređenje sa trenutnim tržišnim cenama; procenjenih ukupnih troškova izgradnje (uključujući sve materijale, opremu, itd.) i poređenje sa tržišnim cenama
  • Procena predloženih radova
  • Predlog potencijalnih rizika i mera za ublažavanje
  • Priprema pregleda troškova uključujući strategiju ugovaranja i troškove za nepredviđene radove

 KONTAKT

Ivana Stevanović
Vršilac dužnosti rukovodioca odelјenja za
konstrukcije
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs