AUTOPUT E-80 PLOČNIK-MERDARE

SRBIJAIdejni projekat, procena uticaja na životnu sredinu i društveno-ekonomski uticaj, Studija opravdanosti.


Opis projekta

Nova deonica autoputa od Pločnika do Merdara je deo SEETO Rute 7 koja povezuje Bugarsku (preko Srbije, odnosno Niša) sa Albanijom i Jadranskim/Jonskim morem i njihovim lukama, a njegova izgradnja bi trebalo značajno da smanji vreme putovanja, poveća nivo usluge i bezbednosti na putevima, te da poboljša regionalne saobraćajne aktivnosti, kako putnika tako i tereta.

Predmet ovih usluga je izrada Idejnog projekta za trasu autoputa zajedno sa Studijom opravdanosti i procenom uticaja na životnu sredinu i društveno-ekonomski uticaj. Projektovanje trase je veoma izazovno, s obzirom na topografske uslove i veoma osetlјiva polјoprivredna područja. Cilј je povezivanje ruralnih područja, gradova i turističkih centara u jednu pristupačnu putnu mrežu gde će budući autoput biti glavni put. Sa posebnom pažnjom su obrađena područja sa kulturnim nasleđem i ekološki zaštićena područja.


 UKRATKO O AUTOPUTU E-80, DEONICA: PLOČNIK-MERDARE

- dužina: 37 km
- broj petlji: 3
- projektovana brzina (pun profil): 100 km/h
- ukupna dužina mostova: preko 40 mostova u dužini od 10.5 km
- ukupna dužina tunela: više od 25 tunela u dužini od 13 kmAŽURIRANO: 20.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Unapređenje putne mreže 

Korisnik
JP Putevi Srbije

Naručilac
Evropska investiciona banka (IPF4)

Period izvršenja
2017-u toku


 USLUGE

- Mobilizacija i prikuplјanje podataka
- Geodetsko snimanje i mapiranje
- Geotehnička i hidrogeološka ispitivanja
- Idejni projekat
- Saobraćajne analize i ažuriranje prognoza
- Procena uticaja na životnu sredinu i društveno-ekonomski uticaj
- Analiza troškova
- Studija opravdanosti
- Ažuriranje analize rizika


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 3835 040
ivas@cestra.rs