PRIORITETNE OBILAZNICE NA CRNOGORSKOM PRIMORJU

SEETO RUTA 1, CRNA GORAIzrada Studije opravdanosti za prioritetnu obilaznicu na crnogorskom primorju i izrada nacrta Idejnog projekta za identifikovanu prioritetnu deonicu.


Opis projekta

Komparativna analiza tri predložene obilaznice (Herceg Novi, Budva i Bar) kako bi se utvrdilo da li su jedna ili više obilaznica opravdane sa tehničkog, finansijskog, ekološkog i društveno-ekomskog aspekta, te izrada Studije opravdanosti za pioritetnu obilaznicu, projektovana brzina je 80 km/h.

U okviru faze I izvršena je ocena i prioritizacija 3 obilaznice, a obilaznica Budve je identifikovana kao prioritetna i najisplativija investicija.

U fazi II, za odabranu prioriternu deonicu, izrađeni su nacrt Idejnog projekta, detalјna Studija opravdanosti i nacrt procene uticaja na životnu sredinu i društveno-ekomski uticaj.


 UKRATKO O OBILAZNICAMA

- Dužina obilaznice Herceg Novi - 16,67km
(2.64km mostova i 4.39km tunela) - Dužina obilaznice Budve - 29.09km
(3.28km mostova i 9.29km tunela).
- Dužina obilaznice - 14,78km
(3,05km mostova i 4,54km tunela).AŽURIRANO: 12.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Razvoj putne mreže

Korisnik
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Crna Gora

Naručilac
KfW, Nemačka

Period izvršenja
2016-2017


 USLUGE

- Razvoj metodologije za prioritizaciju 
- Pregled administrativnih pitanja
- Saobraćajna studija i ekonomska procena (uklјučujući i brojanje saobraćaja)
- Procena troškova
- Inicijalna ekološka i društveno-ekonomska procena
- Zbirni izveštaj, rangiranje i predlog prioritizacije
- Geodetska i geotehnička ispitivanja
- Nacrt Idejnog projekta puta 
- Unapređena i konsolidovana procena troškova za prioritetnu obilaznicu
- Procena uticaja na životnu sredinu i društveno-ekonomski uticaj 
- Izveštaj o projektovanju i studiji opravdanosti


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs