USLUGE NADZORA NAD IZGRADNјOM SEVERNIH PRISTUPNIH SAOBRAĆAJNICA

BEOGRAD, SRBIJAUsluge nadzora u toku građevinskih radova i redovan pregled tokom perioda za otklanjanje nedostataka.


Opis projekta

Pristupne saobraćajnice do novog mosta na Savi podeljene su na dva dela, severne (SPP) i južne pristupne saobraćajnice (PPP). Severne pristupne saobraćajnice (SPP) su podeljene u dva zasebna ugovora za izgradnju (LOT 1 i LOT 2).

Radovi na izgradnji SPP - LOT 1 spajaju UMP od severnog kraja SPP LOT 2 do ulice Tošin bunar, i povezuju novi most na postojeću putnu i tramvajsku mrežu Novog Beograda.

Konsultantske usluge podrazumevaju usluge nadzora tokom građevinskih radova na SPP - LOT 1, u skladu sa Ugovorom baziranom na FIDIC crvenoj knjizi, kao i redovne preglede tokom perioda za otklanjanje nedostataka.


 UKRATKO O SEVERNIM PRISTUPNIM SAOBRAĆAJNICAMA (LOT 1)

Radovi podrazumevaju izgradnju:

- oko 500 m uzdignute duple saobraćajnice sa šest saobraćajnih traka (dva zasebna mosta/vijadukta)
- jedne denivelisane raskrsnice sa dve ulazno izlazne rampe
- 1500m duple saobraćajnice sa šest saobraćajnih traka i tri raskrsnice u nivouAŽURIRANO: 23.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Unapređenje gradske saobraćajne infrastrukture

Korisnik
Grad Beograd

Naručilac
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Period izvršenja
2016-2018


 USLUGE

- FIDIC inženjer za sve ugovore na projektu
- Priprema plana zaštite životne sredine 
- Procena troškova za sve aktivnosti neophodne za završetak projekta
- Svakodnevni pregled radova 
- Podrška u vezi finansijskih pitanja i povlačenje tranši EIB-ovog zajma 
- Podrška naručiocu u odnosima sa javnošću
- Priprema adekvatnih informacija za javne prezentacije projekta
- Ocena odštetnih zahteva izvođača radova
- Učešće u tehničkom pregledu i prijemu radova 
- Pregled tokom perioda za otklanjanje nedostataka
- Učešće u radu odbora za rešavanje sporova, ukoliko je zahtevano
- Učešće u arbitražnom postupku, ukoliko je zahtevano


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381113835040
ivas@cestra.rs