IDEJNO REŠENJE ZA UMP, SEKTOR III

BEOGRAD, SRBIJAProjekat obuhvata izradu različitih varijanti za putnu deonicu sa kompletnom infrastrukturom koja uklјučuje vodovodod, gasovod, toplovod, elektro i telekomunikacione instalacije i uređenje zelenih površina.


Opis projekta

U sklopu napora gradskih vlasti za pobolјšanje putne mreže, došlo se do zaključka da je potrebno izraditi novo idejno rešenje za sektor III unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UMP). Kao deo ovih usluga, izrađene su varijante koje su razmotrile sve glavne uticaje prihvatlјive sa stanovišta urbanog saobraćaja, uzimajući u obzir finansijske i operativne faktore, posebne i ekološke faktore, kao i zaštitu životne sredine.

Da bi se izradilo idejno rešenje za Sektor III UMP-a, bilo je neophodno sprovesti terenska ispitivanja, te izraditi geotehnički elaborat, koji sadrži pregled i analizu rezultata. Saobraćajna studija je izrađena nakon brojanja saobraćaja, koje je obezbedilo neophodne podatke za izradu varijantnih rešenja. Različite varijante su analizirane i upoređene na osnovu prethodno dogovorenih kriterijuma.

Za optimalne varijante izrađeno je idejno rešenje za saobraćajne površine, objekte, hidrotehničke instalacije, elektro i telekomunikacione instalacije, mašinske instalacije i zelene površine.


 UKRATKO O SEKTORU III UMP-a

Saobraćajnica Unutrašnji magistralni poluprsten (UMP) predstavlјa jedan od najznačajnijih planiranih gradskih saobraćajnih pravaca, koji bi trebalo da obezbedi kapacitivni i dinamički potencijal neophodan za očekivanu potrebu za saobraćajem u narednim decenijama. Planiran je kao brza gradska saobraćajnica koje se proteže duž ivice šireg centra grada. Sektor III dužine 2,5 km je deonica UMP-a locirana između tunela Topčider i tunela Šumice.AŽURIRANO: 15.11.2017.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Razvoj putne mreže u urbanom području

Korisnik
Grad Beograd

Naručilac
Direkcija za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda J.P.

Period izvršenja
2015 - 2016


 USLUGE
  • Elaborat o geotehničkim uslovima
  • Idejno rešenje saobraćajnih površina
  • Idejno rešenje konstrukcija
  • Idejno rešenje hidrotehničkih instalacija
  • Idejno rešenje elektroenergetskih instalacija
  • Idejno rešenje telekomunikacionih i signalnih instalacija
  • Idejno rešenje mašinskih instalacija
  • Idejno rešenje uređenja zelenih površina
  • Plan usaglašavanja komunalnih instalacija
  • Vrednovanje varijantnih rešenja

 KONTAKT

Ivana Stevanović
Vršilac dužnosti rukovodioca odelјenja za
konstrukcije
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs