IZGRADNјA BETONSKOG PRELAZA SA DVA ODVOJENA KOLOVOZA NA RASKRSNICI ABULE EGBA U LAGOSU

LAGOS, NIGERIJAU cilјu pobolјšanja saobraćajnih uslova na raskrsnici Abule Egba u Lagosu, izrađene su studije i projekti za izgradnju planiranog prelaza.


Opis projekta

Predmet projekta je raskrsnica autoputa Abeokuta A5 i starog puta Abeokuta u severnom delu Lagosa, u Nigeriji. Projekat je obuhvatio rekonstrukciju postojeće rasksnice u denivelisani prelaz sa betonskim razdvojenim kolovozom. Različite varijante denivelisane raskrsnice su testirane u mikrosimulacionom modelu u okviru softvera PTV VISSIM. Za usvojenu varijantu su izrađeni sledeći projekti: projekat kolovoza, nasipa sa objektima, odvodnjavanja, osvetlјenja i saobraćajne signalizacije sa semaforima.

Putna infrastruktura je projektovana tako što su uzete u obzir potrebe svih korisnika puta, na način da put i vozila zajedno čine efikasan i bezbedan sistem. Saobraćajna signalizacija, oznake i sigurnosne barijere projektovane su da prenesu jasnu poruku svim korisnicima puta. Da bi se obezbedilo bezbedno i efikasno kretanje svih korisnika na raskrsnici, projektom su predviđeni semafori na površinskoj raskrsnici.


 UKRATKO O ABULE EGBA RASKRSNICI, LAGOS

Raskrsnica se nalazi u severnom delu Lagosa, koji je najveći grad kako u Nigeriji tako i na afričkom kontinentu. Lagos je jedan od najbrže rastućih gradova na svetu i jedan od najnaseljenijih urbanih aglomeracija u svetu. Lagos je glavni finansijski centar u Africi sa visokim BDP-om i jedna od najvećih luka na kontinentu.AŽURIRANO: 13.11.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Unapređenje putne mreže u urbanoj sredini

Korisnik
Grad Lagos

Naručilac
Craneburg Construction Company LTD

Period izvršenja
2015


 USLUGE
  • Geotehnički elaborat
  • Projekat konstrukcije
  • Projekat saobraćajnica
  • Projekat potpornog zida
  • Projekat odvodnjavanja
  • Projekat osvetlјenja
  • Saobraćajna signalizacija
  • Plan upravlјanja saobraćajem

 KONTAKT

Aleksandar Trifunović
Rukovodilac odelјenja za
saobraćaj
Tel + 381 11 38 35 040
alti@cestra.rs