TEHNIČKA PODRŠKA ZA SEVERNE PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE MOSTU PREKO SAVE

BEOGRAD, SRBIJAKonsultantske usluge podrazumevaju tehničku podršku Jedinici za implementaciju projekta (PIU) tokom procesa nabavke za odabir izvođača radova za severne pristupne saobraćajnice LOT 1.


Opis projekta

Pristupne saobraćajnice do novog mosta na Savi podelјene su na dva dela, severne (SPP) i južne pristupne saobraćajnice (PPP). Severne pristupne saobraćajnice (SPP) su podeljene u dva zasebna ugovora za izgradnju (LOT 1 i LOT 2). Konsultantske usluge su realizovane kroz dve faze: (i) faza pretkvalifikacije i (ii) faza pripreme nabavke i izbora izvođača radova.

Radovi na izgradnji SPP - LOT 1 spajaju UMP od severnog kraja SPP LOT 2 do ulice Tošin bunar, i povezuju novi most na postojeću putnu i tramvajsku mrežu Novog Beograda. Radovi obuhvataju izgradnju oko 500 m uzdignute duple saobraćajnice sa šest saobraćajnih traka (dva zasebna mosta/vijadukta) uklјučujući jednu denivelisanu raskrsnicu sa dve ulazno izlazne rampe, 1500m duple saobraćajnice sa šest saobraćajnih traka i tri raskrsnice u nivou.

Evropska investiciona banka finansira građevinske radove.


 UKRATKO O UMP LOT 1

Novi Savski most (koji je otvoren za saobraćaj 01.01.2012.) i pripadajuće pristupne saobraćajnice predstavlјaju deonicu prve faze beogradskog unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UMP), dvostruki kolovoz sa šest saobraćajnih traka prema standardima urbanog autoputa.AŽURIRANO: 13.10.2017.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Uspešna implementacija procesa međunarodne nabavke i odabir iskusnog izvođača radova

Korisnik
Direkcija za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda J.P.

Naručilac
Direkcija za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda J.P.

Period izvršenja
2014-2016


 USLUGE

- Ocena prijava za pretkvalifikaciju i priprema izveštaja o oceni sa spiskom kvalifikovanih ponuđača koje odobrava EIB
- Priprema konkursne dokumentacije za izbor izvođača radova na srpskom i engleskom jeziku (Ugovor zasnovan na FIDIC crvenoj knjizi)
- Organizacija sastanka za otvaranje ponuda
- Podrška i savetovanje u vezi sa ocenom ponuda i priprema izveštaja o oceni,
- Podrška u pribavljanju saglasnosti EIB-a i objavi obaveštenja o dodeli ugovora
- Podrška i asistencija u neophodnoj korespodenciji sa ponuđačima i Evropskom Investicionom Bankom od početka do kraja međunarodnog postupka nabavke


 KONTAKT

Jasna Stojiljković-Milić
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja
za planiranje i ekonomiju
Tel + 381 11 38 35 040
jami@cestra.rs